Temel Veritabanı Eğitimi | 6 – COMPARISON CONDITIONS (Karşılaştırma Koşulları)

Operator Meaning
= Equal to ( Eşittir )
> Greater than ( Büyüktür )
>= Greater than or equal to ( Büyük Eşittir )
< Less than ( Küçüktür )
<= Less than or equal to ( Küçük Eşittir )
<> Not equal to ( Eşit Değildir )
BETWEEN
…AND…
Between two values (inclusive) ( Arasında )
IN(set) Match any of a list of values ( İçinde )
LIKE Match a character pattern
( Karakter Eşlemesi )
IS NULL Is a null value ( Boş Değer Olan)


KARŞILAŞTIRMA KOŞULLARININ KULLANIMLARI

<= ( Küçük Eşittir )

SELECT last_name, salary FROM employees
WHERE salary <= 3000;

Yukarıdaki sorguda “employees tablosundan last_name ‘ i ve salary ‘ yi getir ama bir şartım var salary ‘ si 3000 ‘ e eşit veya 3000 ‘ den küçük olanların last_name ‘ ini ve salary ‘ sini getir” demiş olduk.

BETWEEN

SELECT last_name, salary FROM employees
WHERE salary BETWEEN 2500 AND 3500;

Yukarıdaki sorguda “employees tablosundan last_name ‘ i ve salary ‘ yi getir ama bir şartım var salary ‘ si 2500 ile 3500 (2500 ve 3500 dahil) arasında olanların last_name ‘ ini ve salary ‘ sini getir” demiş olduk.

Yukarıdaki sorguda dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Birincisi 2500 ve 3500 ‘ ün dahil olması, ikincisi ise BETWEEN kullanırken BETWEEN ‘ den hemen sonra küçük değerin ( 2500 ) giriliyor olmasıdır. Yani AND ‘ ın sol tarafında her zaman küçük rakam olmalıdır.

IN


SELECT employee_id, last_name, salary, manager_id FROM employees
WHERE manager_id IN (100, 102, 201);

IN Türkçeye çevrildiğinde “içinde” anlamını taşımaktadır. Yukarıdaki sorguda “employees tablosundan employee_id ‘ yi , last_name ‘ i , salary ‘ i , manager_id ‘ yi getir ama bir şartım var manager_id içindeki (manager_id değeri) 100,102,201 olanların employee_id ‘ sini , last_name ‘ ini , salary ‘ sini , manager_id ‘ sini getir” demiş olduk.

LIKE

LIKE ile kullanılan iki tane karakter vardır. Bunlar _ ve % ‘ dir.

_ bir karakteri  temsil ederken, % birden çok karakteri temsil etmektedir. LIKE ‘ ı örnekler üzerinden açıklayalım.

SELECT first_name FROM employees
WHERE first_name LIKE ‘S%’;

Yukarıdaki sorguda “employees tablosundan first_name ‘ i getir ama bir şartım var first_name ‘ i S ile başlayanların first_name ‘ ini getir” demiş olduk. Yani ismi Sefa olan birisini getirecek, Murat olan birisini getirmeyecektir.

SELECT last_name FROM employees
WHERE last_name LIKE ‘_o%’;

Yukarıdaki sorguda “employees tablosundan last_name ‘ i getir ama bir şartım var last_name ‘ inin ikinci karakteri “o” olanların last_name ‘ ini getir” demiş olduk. Yani soyismi Bora olan birisini getirecek, YEŞİLTEPE olan birisini getirmeyecektir.

 

SELECT isim FROM sinif
WHERE isim LIKE ‘%r%’;

Yuarıdaki sorguda “sinif tablosundan isim ‘ i getir ama bir şartım var isminin içinde r harfi olanları getir” demiş” olduk.

IS NULL

SELECT last_name, manager_id FROM employees
WHERE manager_id IS NULL;

Yukarıdaki sorguda “employees tablosundan last_name ‘ i , manager_id ‘ yi getir ama bir şartım var manager_id ‘ si boş olanları getir” demiş olduk.

Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Yeşiltepe, Certified Ethical Hacker ve Sızma Testi eğitimleri almıştır. Kendisini Network, System ve Cyber Intelligence alanlarında yetiştirmektedir. Bulunduğu üniversitede Siber Güvenlik Topluluğu kurucusu olan Yeşiltepe, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve siber güvenlik alanında yetişecek insan sayısına katkıda bulunmak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 2018 yılının son aylarına doğru p4wsec takımını kurduktan sonra ekip arkadaşları ile birlikte Vulnerable VM çözümlerini yayımlayarak bu alana ilgi duyan kişilerin farklı yöntemler öğrenmelerine katkı sağlamaya devam etmektedir.